Privacyverklaring

Via onze bedrijfsvoering worden privacygevoelige en op een natuurlijk persoon herleidbare gegevens, oftewel persoonsgegevens verwerkt. Real Happiness v.o.f. (Real Happiness) acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Real Happiness verwerkt persoonsgegevens in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt.

Dat betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken
 • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden
 • wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken
 • wij uw rechten respecteren omtrent uw persoonsgegevens
 • Real Happiness de verantwoordelijke is voor de gegevensverwerking

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Gebruik van persoonsgegevens

Wanneer u gebruik maakt van onze diensten, verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Ook kunnen er persoonsgegevens verwerkt worden om te voldoen aan een wettelijke verplichting of gepaste zorgvuldigheid. Wij gebruiken de volgende gegevens mogelijk voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

 • NAW gegevens
 • (mobiele) telefoon, en of what’sapp nummer(s)
 • Factuuradres en facturen
 • IBAN nummer
 • E-mailadres
 • Betaalgegevens
 • Geslacht
 • Bedrijfsgegevens
 • Inschrijvingsnummer in het handelsregister (KvK)
 • BTW-nummer

Verder verzamelen wij ook overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een formulier op één van onze websites in te vullen (www.realhappiness.nl)
en gegevens die u ons in correspondentie en telefonisch verstrekt.

Contact

Wij kunnen u, naast de informatie op onze website, ook op de hoogte brengen van onze diensten en ons tot u richten:

 • per e-mail
 • per telefoon
 • per sms of what’s app

Contactverzoeken

Wij bieden via onze diensten de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier op onze websites, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw vraag te kunnen behandelen. U kiest zelf welke gegevens u daarbij verstrekt. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Nieuwsbrief

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Uw e-mailadres wordt slechts met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.

Delen van persoonsgegevens met derde (verwerkers)

Real Happiness deelt uw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst, om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting en indien er een gerechtvaardigd belang is. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een ‘verwerkersovereenkomst’ of maken wij onderlinge afspraken om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Real Happiness blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies

Voor de website gebruikt Real Happiness verschillende cookies. Wij gebruiken deze cookies om onze website naar behoren te laten functioneren, om ons websitebezoek te analyseren en voor social media en marketing-doeleinden.
Real Happiness vindt het belangrijk dat u op de hoogte bent van welke cookies we gebruiken en met welk doel. U kunt u daar meer over lezen in onze cookieverklaring.

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze websites gebruiken. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren.

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:

 • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord
 • De gegevens worden na ontvangst opgeslagen in een apart, afgeschermd systeem
 • Wij nemen fysieke maatregelen voor toegangsbescherming van de systemen waarin persoonsgegevens opslagen zijn
 • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze websites wordt afgeschermd
 • Wij maken gebruik van HTTPS website beveiliging
 • Gegevens worden versleuteld verzonden en opgeslagen
 • Mails verstuurd aan ons via onze website, worden via een beveiligde verbinding verstuurd, waardoor het niet mogelijk is voor derden om deze te verpersonalificeren.

Bewaartermijnen

De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om de gevraagde diensten aan u te leveren of, gelet op het doel waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt, niet langer toereikend, niet ter zake dienend of bovenmatig zijn. Daarna bewaren wij gegevens nog maximaal vijf jaar voor statistische of administratieve doeleinden. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze websites zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en verzoeken betreffende uw gegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via info@realhappiness.nl

U kunt ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kunt u een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met uw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken.

Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terugvinden in de instellingen van uw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Wij gaan niet in op verzoeken als blijkt dat uw verzoek onmogelijk is of voor onevenredige inspanning zorgt.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens en zullen te allen tijden samen met u zoeken naar een passende oplossing. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.
Autoriteit Persoonsgegevens/Nederland
T.a.v. de klachtencoördinator
Postbus 93374
2509 AJ DEN HAAG

Deze privacyverklaring is opgesteld op 7 november 2020

Scroll naar boven